• led zarnice

  LED svetila in razsvetljava

  LED žarnice in LED trakovi

 • Več si lahko preberete na naši spletni trgovini: https://www.razsvetljava.si/

   

  Pri proizvodnji elektrike, kjer izkoriščamo paro iz geotermalnih nahajališč, lahko pride do onesnaževanja zraka, ker para vsebuje pline. Največji problem predstavlja H2S (vodikov sulfid), ki oksidira žveplov dioksid, ta pa v žvepleno kislino, ki povzroča kisel dež. Emisije škodljivih snovi pa so vseeno manjše kot pri kotlih, v katerih sežigamo fosilna goriva (plin, nafto, premog). Razen onesnaževanja zraka, para iz geotermalnih nahajališč povzroča tudi hrup, saj pri prostem izpustu pare znaša zvočna moč tudi do 120 dB.

                

  METODE DELA: Metoda, ki sem jo pri izdelavi raziskovalnega članka uporabil je analiza različnih sekundarnih dokumentov s področja geotermalne energije, ki so prosto dostopni na internetu. Prebral sem različne raziskovalne članke s tega področja, jih analiziral ter zbral podatke, ki se navezujejo na temo mojega članka.

  Uporabil sem metodologijo ministrstva za zdravje:

   

  Oblikoval sem metodo vrednotenja vplivov:

  Zrak (SO2 - žveplov dioksid CO - ogljikov monoksid, NO2 - dušikov dioksid, PM10)

  - zmanjšanje emisij onesnaževal in

  - ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

   

  Hrup

  - ohranjanje in zmanjšanje obremenitve prebivalcev s hrupom.

  - ohranjanje mirnih območij v urbanem okolju in na prostem.

   

  Oskrba s pitno vodo in ravnanje s komunalno odpadno vodo

  - zmanjšanje onesnaženosti površinskih in podzemnih vod ter tal,

  - zagotavljanje oskrbe s skladno in zdravstveno ustrezno pitno vodo,

  - kopalne vode na površinskih vodah

   

  Ravnanje z odpadki

  - ustrezno ravnanje z odpadki.

  Poseg v prostor (površina, namen uporabe)

   

  REZULTATI IN RAZPRAVA: Raziskave kažejo, da izkoriščanje geotermalne energije, vpliva na kakovost zraka, zaradi pare, ki vsebuje toplogredne pline in na kakovost površinskih voda v katere spuščamo zavrženo geotermalno vodo, vendar v primerjavi z drugimi neobnovljivimi viri, je ta vpliv zelo nizek.

   

  Za več informacij lahko obiščite tudi: https://zum.si/led/

 • Kontaktirajte nas

  Rusjanov trg 9, 1000 Ljubljana
  (01) 810 99 03